ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2516
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..