โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2516
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..