โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบ O-net ม.3
23 ก.พ. 59 ถึง 29 ก.พ. 59 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่2/2558
งานวัดผล
10 ก.พ. 59 ถึง 12 ก.พ. 59 เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด และค่ายคุณธรรม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2-3 ณ ค่ายปิยมงคล จังหวัดราชบุรี

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดป่าปฐมชัย จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
06 ก.พ. 59 ถึง 07 ก.พ. 59 สอบ O-net ม.6
08 ม.ค. 59 ถึง 15 ม.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่2/2558
งานวัดผล