ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกการติดตามนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 1
ผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 235 KB 4
สารสนเทศของกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 198.22 KB 22
โปรแกรม ปพ.5 Excel (กลุ่มสาระสังคมศึกษา) Unkown Document ขนาดไฟล์ 892.46 KB 58
รายชื่อนักเรียนปี 62 32
โปรแกรม ปพ.5 Excel Unkown Document ขนาดไฟล์ 893.39 KB 166
บัญชีครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.46 KB 71
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปี พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.54 KB 89
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 97
ปกคัดกรองนักเรียนยากจน Word Document ขนาดไฟล์ 245.71 KB 107
วินัยครู PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.16 MB 1185
กระดาษคำตอบ Word Document ขนาดไฟล์ 151.57 KB 101
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 228
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 198
เอกสารราคากล่างการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.37 KB 97