โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธานินทร์ พงษ์ลิ้ม
ตำแหน่ง : อาจาย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ส.ค.2516-1 ม.ค.2517
ชื่อ-นามสกุล : นายพิพัฒน์ พุ่มกุมาร
ตำแหน่ง : อาจาย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.พ. 2517 -6 ธ.ค. 2526
ชื่อ-นามสกุล : นายโอสถ ทองมี
ตำแหน่ง : อาจาย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธ.ค.2526- 17 มิ.ย. 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร สุมาลย์โรจน์
ตำแหน่ง : อาจาย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 มิ.ย.2531- 21 ก.ย.2538
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ ตรีปัญญา
ตำแหน่ง : อาจาย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1มี.ค.2538-30 เม.ย. 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญศิลป์ วาสบุญมา
ตำแหน่ง : อาจาย์ใหญ่,ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ก.ค.2543- 13ธ.ค. 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมฤทธิ์ ไทยโพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 ธ.ค.2550-14 ต.ค.2555
ชื่อ-นามสกุล : นางปภาดา เสนาะพิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ตุลาคม 2555- 12 พฤศจิกายน 2557
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9446110 0863060899
อีเมล์ : sumrit_thai@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2557 - 25พฤษภาคม2561
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ชัย ศรีศศลักษณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุวรรณ พูพะเนียด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2563 ถึง ปัจจุบัน