โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
คณะผู้บริหาร

นางสาวจารุวรรณ พูพะเนียด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางฉวีวรรณ กนกวัฒนาโชค
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา