ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพรพรรณ ถาวร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวฉัตรชนกานต์ เปรมพัฒน์พันธ์
ครู คศ.2

นางสาวไพรินทร์ ขุนศรี
ครู คศ.2