โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพรพรรณ ถาวร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวฉัตรชนกานต์ เปรมพัฒน์พันธ์
ครู คศ.2

นางสาวไพรินทร์ ขุนศรี
ครู คศ.2