ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง

นายจรัญ จุคำ
พนักงานบริการ
หัวหน้านักการภารโรง

นายอเนก คำนุชนารถ
พนักงานบริการ

นายพิษณุ คำนุชนารถ
นักการภารโรง

นายสิทธิชัย ชูพลาย
ยาม

นางสาวจุไรรัตน์ กำลังเสือ
แม่บ้าน