โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
นักการภารโรง

นายจรัญ จุคำ
พนักงานบริการ
หัวหน้านักการภารโรง
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

นายอเนก คำนุชนารถ
พนักงานบริการ
อีเมล์ : -

นายพิษณุ คำนุชนารถ
นักการภารโรง

นายสิทธิชัย ชูพลาย
ยาม

นางสาวจุไรรัตน์ กำลังเสือ
แม่บ้าน