ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ/ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอัญชลีกร สรวงน้อย
เจ้าหน้าที่ธุรการ