ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ/ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวทัศนาวรรณ ญาติสูงเนิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ