ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ/ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวปฏิญญา ก้อนสายทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ