ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางน้ำค้าง เลิศนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกรกมล แกล้วกล้า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพัทธ์ชนก เกษโร
ครูผู้ช่วย