ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกนกรักษ์ สุทธิอำนวยกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนริศรา บุญเชื้อ
ครู คศ.3

นางสาวสุนันทา ชมเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวปิยรัฐ จันซางเพ็ญ
ครู คศ.1

นางบุรีรัตน์ วัฒนกุลมีชัย
ครูผู้ทรงคุณค่า