โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกนกรักษ์ สุทธิอำนวยกูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนริศรา บุญเชื้อ
ครู คศ.3

นายบุญถือ เลิศนา
ครู คศ.3

นางสาวสุนันทา ชมเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวเบญจวรรณ ใจดี
ครู คศ.2

นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวปิยรัฐ จันซางเพ็ญ
ครู คศ.1

นางบุรีรัตน์ วัฒนกุลมีชัย
ครูผู้ทรงคุณค่า