ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกนกรักษ์ สุทธิอำนวยกูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนริศรา บุญเชื้อ
ครู คศ.3

นายบุญถือ เลิศนา
ครู คศ.3

นางสาวสุนันทา ชมเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวเบญจวรรณ ใจดี
ครู คศ.2

นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวปิยรัฐ จันซางเพ็ญ
ครู คศ.1

นางบุรีรัตน์ วัฒนกุลมีชัย
ครูผู้ทรงคุณค่า