ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนริศรา บุญเชื้อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางบุรีรัตน์ วัฒนกุลมีชัย
ข้าราชการเกษียณจ้างสอน

นางสาวกนกรักษ์ สุทธิอำนวยกุล
ครู คศ.2

นางสาวสุนันทา ชมเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวปิยรัฐ จันซางเพ็ญ
ครูผู้ช่วย