ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววชรพร ชูผล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชุติมา เชนะโยธิน
ครู คศ.2

นางสาววันดี ใจเที่ยง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรทิพย์ ชูดี
ครูอัตราจ้าง