ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชุติมา เชนะโยธิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพรทิพย์ ชูดี
ครูอัตราจ้าง