ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธานี ธรรมนิตยางกูร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพยอม ปทุมนันท์
ครู คศ.2

นายจีราวัฒน์ รอดรักษาทรัพย์
ครูอัตราจ้าง