ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพยอม ปทุมนันท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจีราวัฒน์ รอดรักษาทรัพย์
ครูอัตราจ้าง

นายปองพล เทียนวันวิสาข์
ครูอัตราจ้าง