โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชลกฤษ ศรีทองอินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสร้อยสกุล จันทร์จรูญ
ครู คศ.2

นายรุ่งศักดิ์ กปิลกาญจน์
ครู คศ.2

นายณเรศว์ กล้าหาญ
ครูอัตราจ้าง