โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชลกฤษ ศรีทองอินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อีเมล์ : solasob12@yahoo.com

นางสาวสร้อยสกุล จันทร์จรูญ
ครู คศ.2
อีเมล์ : moo_kul@hotmail.com

นายรุ่งศักดิ์ กปิลกาญจน์
ครู คศ.2
อีเมล์ : rungsak24@hotmail.com

นายณเรศว์ กล้าหาญ
ครูอัตราจ้าง