ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางภาวนา รอดพันธุ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายรุ่งเรือง วัตฒนกุลมีชัย
ครู คศ.3

นายบุญถือ เลิศนา
ครู คศ.3

นางชาตรี สุดใจ
ครู คศ.2

นางสาวเบญจวรรณ ใจดี
ครู คศ.2

นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์
ครู คศ.1