โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางภาวนา รอดพันธุ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายรุ่งเรือง วัตฒนกุลมีชัย
ครู คศ.3

นางชาตรี สุดใจ
ครู คศ.2

นายสนธยา มั่นจินดา
ครูอัตราจ้าง