โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางภาวนา รอดพันธุ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
อีเมล์ : pawana2505@gmail.com

นายรุ่งเรือง วัตฒนกุลมีชัย
ครู คศ.3
อีเมล์ : stove.ppt2@hotmail.com

นางชาตรี สุดใจ
ครู คศ.2
อีเมล์ : chatreesudjai@hotmail.com

นายสนธยา มั่นจินดา
ครูอัตราจ้าง