ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางภาวนา รอดพันธุ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายรุ่งเรือง วัตฒนกุลมีชัย
ครู คศ.3

นางชาตรี สุดใจ
ครู คศ.2

นายสนธยา มั่นจินดา
ครูอัตราจ้าง