ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิมา มณีวงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเสริมฤดี สินทวี
ครู คศ.3

นายศรีชัย แสงทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววราลักษณ์ จันดี
ครู คศ.1

นางสาวสุทธิรัตน์ คนใหญ่
ครูผู้ช่วย

Mr.Cresenciano Virland Castro
ครูต่างชาติ

นางสาวอทิตยา รุ่งเรือง
ครูอัตราจ้าง