ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเสริมฤดี สินทวี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิมา มณีวงษ์
ครู คศ.1

นายศรีชัย แสงทอง
ครู คศ.1

นางสาววราลักษณ์ จันดี
ครู คศ.1

นางสาวธนชนก โสมภีร์
ครูอัตราจ้าง