ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายไร ขำฟัก
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0848931405
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสังฆรักษ์อวยพร ฐิติญาโณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปฐมคุณากร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา ศุภศิริโภคา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0819954568
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ชัย หอมประเสริฐสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัย ศรียารักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ โลลุพิมาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 0853835225
อีเมล์ : arun0853835225@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายมานะ พูลบัว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.อ.วิรัตน์ กุลสืบ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเอื้อ ด้วงพูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทองพูล อินทนชิตจุ้ย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม พงษ์โพธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0859573352
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยยศ บุญยงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเชษฐ์ จำปาศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : กรรมการโดยตำแหน่ง
เบอร์โทร :