โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายไร ขำฟัก
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0848931405
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปฐมวราจารย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปฐมคุณากร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสินธุ ตุ้มฉิม
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางภาวนา รอดพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา บุญมีก่ำ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา ศุภศิริโภคา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0819954568
ชื่อ-นามสกุล : นายมานะ พูลบัว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พล.ต.ต.ดร.เจริญ ศรีศศลักษณ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.อ.วิรัตน์ กุลสืบ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม พงษ์โพธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0859573352
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญศิลป์ วาสบุญมา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธน บุญชัย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาริณี โรหิตจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ชัย ศรีศศลักษณ์
ตำแหน่ง : เลขานุการ