โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายธนกฤต หนูจันทร์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายนวพล กิจพิทักษ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน คนที่1
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรกฤษณ์ หนูจันทร์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน คนที่2
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายสหรัฐ ธิโสธร
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายภาคภูมิ มากมณี
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิศักดิ์ ศีลคุ้ม
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพรรดิ์ พรหมสุวรรณ
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายอิทธิกร จารุเมฆิน
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ สมัครราษฎร์
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายมีนธาดา สำราญสุข
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายนักเรียนสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรินทร์ ประชาสุข
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายลือชา ชุ่มมั่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายปณัทพัฒน์ นวลจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :